1. Obsah komunikace zaznamenaný orgány činnými v trestním řízení (OČTŘ) a údaje provozní a lokalizační.
2. Nejen hlasová komunikace, ale i elektronické zprávy uskutečněné nejen z mobilního telefonu, ale i z pevné linky a dalších zařízení.
3. Záznamy ze sledování osob a věcí OČTŘ.

👆 Tyto a další informace se dosud k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dostávaly od OČTŘ, aniž by je mohl v řízení použít jako důkaz.

 

Michal Hrabovský

Eversheds Sutherland

 

 

Velká novela zákona o ochraně hospodářské soutěže (ZOHS) nově umožňuje, aby ÚOHS tyto záznamy a údaje od OČTŘ použil jako důkaz „při výkonu dozoru ve věci uzavření utajované horizontální dohody, nebo jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže“.

ÚOHS tedy nemůže použít záznamy v jakémkoliv řízení. Typicky se bude jednat o řízení ve věcech zakázaných dohod mezi účastníky výběrových řízení (bid-rigging), příp. jiných zakázaných dohod mezi konkurenty (kartely).

Nelze také tímto způsobem použít záznamy a údaje pořízené v jakémkoliv trestním řízení

Ty musely být OČTŘ:

(a) pořízeny v trestním řízení pro trestný čin podle § 248 odst. 2 trestního zákoníku (porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže) vedeném s fyzickými osobami a následně předány ÚOHS po skončení přípravného řízení,
nebo
(b) pořízeny v trestním řízení pro některý z ostatních trestných činů proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou (typicky např. pletichy při zadávání veřejné zakázky), pokud OČTŘ věc postoupil nebo odevzdal ÚOHS.

Výše uvedeným způsobem lze jako důkaz použít pouze záznamy a údaje pořízené po 29. červenci 2023 a pouze v řízení u ÚOHS zahájeném po tomto datu.

Závěr

I přes tato omezení a ochranná opatření se nepochybně jedná o nejkontroverznější změnu, kterou velká novela ZOHS přináší. Ve své stávající podobě potenciálně rozpornou.

Autor: Michal Hrabovský