Rozsáhlá novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku se dotkla i záruky a práv z vadného plnění. Zárukou se prodávající dobrovolně zavazuje, že věc bude mít po určitou dobu obvyklé vlastnosti a bude splňovat svůj účel. Naopak práva z vadného plnění vznikají kupujícímu až v okamžiku, kdy je věc postižena vadou. Co se v této problematice změnilo a jak se k ní zákon staví dnes?

 

Jiří Matzner

advokát – partner

Matzner Legal

Dnes má spotřebitel jakožto kupující nárok na to, aby zboží, které koupil, bylo bezvadné v okamžiku jeho převzetí od prodávajícího. Prodávající tudíž odpovídá po dobu dvou let pouze za vady, které zboží mělo, když si jej spotřebitel zakoupil a od prodávajícího převzal.

Při reklamaci proto bude prodávající nově zkoumat, zda vada, která způsobila poruchu zboží, existovala už v době jeho převzetí

Pokud by se ukázalo, že v době převzetí zboží tato vada neexistovala, potom prodávající za vadu již neodpovídá.

Změny

Novela rovněž přinesla změnu v prodloužení doby, po kterou je prodávající povinen prokázat, že vada na věci vznikla až po převzetí zboží spotřebitelem. Dříve platilo, že během prvních šesti měsíců od převzetí zboží se automaticky presumovalo, že vada existovala již v okamžiku převzetí zboží, a bylo na prodávajícím, aby případně prokázal opak.

Nově však došlo k prodloužení této doby na dvanáct měsíců od převzetí zboží

V prvním roce tedy leží důkazní břemeno na prodávajícím, který musí prokázat, že se vada objevila až po převzetí zboží, pokud nechce reklamaci spotřebitele přijmout. Ve druhém roce se však důkazní břemeno obrací a je na spotřebiteli, aby prokázal, že vada existovala již v okamžiku převzetí zboží a pokud se mu to nepodaří, nemá prodávající povinnost reklamaci přijmout a vyřídit.

Odpovědnost za vady

K zákonné odpovědnosti za vady může prodávající i po novele zákona poskytnout tzv. záruku za jakost. V takovém případě se však jedná o zcela dobrovolný závazek prodávajícího, jehož předmětem je poskytnutí garance, že si věc po určitou dobu zachová určité vlastnosti a kvalitu.

Pokud ze strany prodávajícího dojde k poskytnutí záruky za jakost, je v takovém případě prodávající povinen poskytnout spotřebiteli záruční list v písemné formě

Stejný význam jako záruční list má i údaj uvedený na obalu prodávaného zboží nebo údaj uvedený v reklamě.

Je třeba zdůraznit, že práva z tzv. záruky za jakost existují zcela nezávisle na zákonných právech z vadného plnění a vzájemně se nevylučují

Práva

Práva ze záruky za jakost a práva z vadného plnění jsou odlišné právní pojmy, jakkoliv spolu velmi úzce souvisí. Záruka za jakost znamená, že prodávající se zavazuje, že věc bude mít po určitou dobu garantované, obvyklé či ujednané vlastnosti a pokud takovéto vlastnosti nemá, je možné ji reklamovat bez toho, aby bylo nutné prokazovat, zda a kdy „vada“ vznikla nebo kdo ji způsobil. Práva z vadného plnění naopak vznikají pouze za předpokladu, že věc byla vadná a nefunkční v okamžiku jejího převzetí spotřebitelem.

Pro uplatnění zákonných práv z vadného plnění má kupující možnost reklamovat zboží nejpozději do dvou let od převzetí

V prvním roce leží důkazní břemeno na prodávajícím, ve druhém roce naopak na kupujícím.

V případě výskytu vady zboží existují tři základní možnosti jejího řešení: odstranění vady, což je nejběžnější způsob vyřízení reklamace, dále poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, což se zpravidla pojí s navrácením kupní ceny. Prodávající má ze zákona i nadále všeobecnou třicetidenní lhůtu pro vyřízení reklamace.

Autor: Jiří Matzner